Thông báo về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng_NH 2018 - 2019

Căn cứ công văn số 163-CV/BTG.ĐUK ngày 01/10/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 31–TB/CĐKTCT-ĐTN

TP. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Năm học 2018 - 2019

--------

Căn cứ công văn số 163-CV/BTG.ĐUK ngày 01/10/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ;

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Chi đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự:

- Đoàn viên ưu tú các Chi đoàn đang học tập và làm việc tại trường.

- Đối với Đoàn viên là CB, GV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

- Đối với Sinh viên có điểm trung bình chung từ đầu khóa học đến thời điểm xét đạt từ 7.0 trở lên.

- Rèn luyện đạt loại tốt (Loại A)

2. Thông tin về lớp học:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16g00 - Thứ 6 ngày 19/10/2018

- Lệ phí đăng ký: 150.000đ/ 1 Đoàn viên.

- Đoàn trường sẽ thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức lớp học đến Đoàn viên ưu tú ngay khi nhận được thông báo từ Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM.

3. Phân công phụ trách tiếp nhận thông tin:

Ban Thường vụ Đoàn trường phân công đồng chí Nguyễn Bá Võ – UV BTV Đoàn trường, SĐT: 0989809862 phụ trách tiếp nhận và tổng hợp danh sách đăng ký (Theo mẫu) từ các Chi đoàn.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc theo thông báo./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH trường (để báo cáo);

- BCH các chi đoàn (để thực hiện);

- Website Trường - Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Lê Hiếu Để

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 2.-Mau-danh-sach-dang-ky-Lop-Cam-tinh-Dang-nam-hoc-2018---2019.docx 20.461 KB