THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG, BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG,
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐOÀN KHOA/BỘ MÔN

------o0o------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN

Địa chỉ: Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên (Tầng 5, Khu F)

Điện thoại: (08) 38212360 – Số nội bộ 31

Email: dtncaothang@gmail.com

 

Đ/c Lê Hiếu Để

Bí Thư

0938630097

lehieude@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thanh Hiệp

Phó Bí thư

0983894925

thanhhiep.caothang@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thiện Thông

UV.BTV

0912862624

ngthienthong@gmail.com

 

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

Địa chỉ: Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên (Tầng 5, Khu F)

Điện thoại: (08) 38212360 – Số nội bộ 31

Email: cdktcaothang@hoisinhvien.vn

 

Đ/c Lê Hiếu Để 

 Phụ trách

           0938630097

lehieude@gmail.com

 

 

 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐOÀN KHOA/BỘ MÔN

 

KHOA CƠ KHÍ

 

Đ/c Nguyễn Thoại Khanh

UVBCH

01686830226

thoaikhanhspkt@gmail.com

 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 

Đ/c Trần Minh Tài

UVBCH

01672828400

Taibk02@gmail.com

 

KHOA ĐIỆN ĐIỆN LẠNH

 

Đ/c Trần Tấn Thành

Bí thư CĐ

0919083936

nguyentanthanhspk@gmail.com

 

KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC

 

Đ/c Nguyễn Thiện Thông

UVBTV

0912862624

ngthienthong@gmail.com

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Bình

UVBCH

0932682230

lethithubinhdt@gmail.com