Lịch làm việc của BCH Đoàn - Hội _ Năm học 2017 - 2018