LLV của BCH Đoàn_Hội Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng - Tuần 47_2016 - 2017