THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU ĐOÀN PHÍ, HỘI PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BCH. ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       ***

                    Số: ……/ TB – ĐTN_HSV                                                       

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thu Đoàn phí Đoàn viên Đoàn thanh niên, Hội phí Hội viên Hội Sinh viên
Năm học  2015 - 2016

          Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

           Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

           Căn cứ Điều lệ của Hội Sinh Viên Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung). Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

            Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành hướng dẫn đến các cơ sở đoàn, hội về việc thu đoàn phí, hội phí trong đoàn viên, hội viên như sau:

I. ĐOÀN PHÍ

1. Đối tượng đóng đoàn phí:

- Tất cả đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức và Học sinh, sinh viên đang học tập và công tác tại trường do Đoàn trường quản lý.

2. Mức đóng đoàn phí:

2.1. Đối với đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức:

- Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 5.000 đồng/tháng.

- Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong một năm là: 5.000 đ x 12 tháng  = 60.000 đồng. Trong đó:

+ Chi đoàn Khoa giữ lại hoạt động: 2/3 x 60.000 = 40.000 đồng /đv

+ Chi đoàn nộp cho Đoàn trường: 1/3 x 60.000 = 20.000 đồng /đv

2.2. Đối với đoàn viên là Học sinh, Sinh viên:

- Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 2.000 đồng/tháng.

2.2.1 Đối với Đoàn viên bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề.

+ Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong 3 năm học là: 2.000 đ x 36 tháng  = 72.000 đồng. Trong đó:

+ Chi đoàn giữ lại hoạt động: 2/3 x 72.000 = 48.000 đồng /đv

+ Chi đoàn nộp lên Đoàn trường: 1/3 x 72.000 = 24.000 đồng /đv

2.2.2 Đối với Đoàn viên bậc TCCN.

+ Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong 2 năm học là: 2.000 đ x 24 tháng  = 48,000 đồng. Trong đó:

+ Chi đoàn giữ lại hoạt động: 2/3 x 48.000 = 32.000 đồng /đv

+ Chi đoàn nộp lên Đoàn trường: 1/3 x 48.000 = 16.000 đồng /đv

II. HỘI PHÍ

1. Đối tượng đóng hội phí:

Tất cả hội viên là Sinh viên bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề đang học tập và công tác tại trường do Hội Sinh viên trường quản lý.

2. Mức đóng hội phí:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, Hội phí hội viên phải nộp theo quy định là: 2.000 đồng/tháng.

+ Tổng hội phí mỗi hội viên phải nộp trong 3 năm học là: 2.000 đ x 36 tháng  = 72.000 đồng. Trong đó:

+ Chi hội giữ lại hoạt động: 2/3 x 72.000 = 48.000 đồng /đv

+ Chi hội nộp lên Hội sinh viên trường: 1/3 x 72.000 = 24.000 đồng /đv

III. QUY TRÌNH THU ĐOÀN PHÍ – HỘI PHÍ:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thống nhất thu một lần trong suốt khóa học, đối với những đoàn viên, hội viên không hoàn thành khóa học theo khung thời gian đào tạo thì sẽ thu bổ sung khi chuyển sinh hoạt.

- Bước 1: Bí thư hoặc Chi hội trưởng nhận thông báo và danh sách từ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường.

- Bước 2: Bí thư hoặc Chi hội trưởng tiến hành thu Đoàn phí, Hội phí của đoàn viên, hội viên, đồng thời cho ký tên, ghi rõ họ và tên vào danh sách.

- Bước 3: Bí thư hoặc Chi hội trưởng phô tô danh sách để lưu trữ và nộp bản chính trực tiếp về Văn phòng Đoàn trường (Tầng 5 khu nhà F) cho các đồng chí được phân công.

+ Buổi sáng: Nguyễn Thị Thu Lan - SĐT: 0963549091

+ Buổi chiều: Mai Thị Ngọc Nhung – SĐT: 01644700141

- Bước 4: Bí thư hoặc Chi hội trưởng nhận “BIÊN NHẬN” đã thu tiền từ Văn phòng Đoàn trường, lưu giữ cẩn thận để kiểm tra đối chiếu nếu có sai sót.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

07/12/2015:

Triển khai thông báo, danh sách đến các chi đoàn, chi hội;

07/12 – 18/12/2015:

Các chi đoàn, chi hội tiến hành thu đoàn phí, hội phí và nộp trực tiếp lên Đoàn trường tại Văn phòng Đoàn trường (Tầng 5 khu nhà F).

            Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đồng chí Lê Hiếu Để – Bí thư Đoàn trường (Phòng CTCT – HSSV tầng 5 khu nhà F).

           Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các cơ sở đoàn, cơ sở hội nghiêm túc thực hiện công tác thu đoàn phí, hội phí theo tinh thần thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- BCH chi đoàn, chi hội.

- Lưu VP;                                                             

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Lê Hiếu Để

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 07.11.2015-TB-THU-DOAN-PHI---HOI-PHI-NAM-HOC-2015---2016.docx 23.104 KB