ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ DÀNH CHO KHÓA 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ

 

Kính gửi: - BCH Chi Đoàn Giảng viên khoa……………………………………….

  • BCH Đoàn trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Tôi tên:……………………………………………………….

Là bí thư (chi hội trưởng) lớp:………………………………..

Tôi viết đơn này kính xin BCH Đoàn trường hỗ trợ kinh phí………………………..đồng.

Lý do: Đóng kinh phí tham gia/ tổ chức…………………………………………………………..

Kính mong BCH Đoàn trường đồng ý.

 

 

          BT chi Đoàn Giảng viên                                                                                 TP.HCM, ngày…….tháng……..năm 20…..

                                                                                                                                                   Người viết đơn

                                                                                                                                                       BT/ CHT

 

 

………………………………………………                                                                       ……………………………………………….