Thông báo về việc thay đổi lịch trình tổ chức Chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Số: 02-TB/CĐKTCT-ĐTN-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10  năm 2020

THÔNG BÁO
V/v thay đổi lịch trình tổ chức Chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020

------

Kính gửi: Khoa/bộ môn

                 Giáo viên chủ nhiệm

                 Cán bộ lớp, Đoàn viên, sinh viên

Do một số nguyên nhân khách quan từ đơn vị phối hợp tổ chức, Ban tổ chức Chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020 trân trọng thông báo đến Cán bộ lớp, Đoàn viên, sinh viên về việc thay đổi lịch trình tổ chức chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020 như sau:

TT

LỚP

NHÓM

THỜI GIAN

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG

1

CĐ CK 20C

Nhóm 1

7g00

Thứ ba
(27/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

2

CĐ CK 20D

3

CĐ CĐT 20B

Nhóm 2

4

CĐ CK 20A(1/2 lớp)

5

CĐ ĐĐT 20B(1/2 lớp)

6

CĐ CĐT 20A

Nhóm 1

13g00

Thứ ba
(27/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

7

CĐ CK 20B

8

CĐ CK 20E

Nhóm 2

9

CĐ CK 20A(1/2 lớp)

10

CĐ ĐĐT 20C

Nhóm 1

7g00

Thứ tư
(28/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

11

CĐ ĐĐT 20D

12

CĐ ĐĐT 20E

Nhóm 2

13

CĐ ĐĐT 20H

14

CĐ ÔTÔ 20A(1/2 lớp)

Nhóm 1

13g00

Thứ tư
(28/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

15

CĐ ÔTÔ 20B(1/2 lớp)

16

CĐ TH 20A

17

CĐ NL 20A

Nhóm 2

18

CĐ NL 20D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

CĐ ÔTÔ 20C

Nhóm 1

7g00

Thứ năm
(29/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

20

CĐ ÔTÔ 20D

21

CĐ ÔTÔ 20E

Nhóm 2

22

CĐ ÔTÔ 20A(1/2 lớp)

23

CĐ ÔTÔ 20B(1/2 lớp)

24

CĐ ĐĐT 20A

Nhóm 1

13g00

Thứ năm
(29/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

25

CĐ ĐĐT 20B(1/2 lớp)

26

CĐ ĐĐT 20F

27

CĐ TH 20D

Nhóm 2

28

CĐ ĐĐT 20G

29

CĐ NL 20B

Nhóm 1

7g00

Thứ sáu
(30/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

30

CĐ ĐKTĐ 20B

31

CĐ ĐTTT 20B

Nhóm 2

32

CĐ NL 20C(1/2 lớp)

33

CĐ ĐKTĐ 20A(Nhóm 2 và 3)

34

CĐ ĐTTT 20A

Nhóm 1

13g00

Thứ sáu
(30/10/2020)

HỘI TRƯỜNG A

35

CĐ KT 20

36

CĐ TH 20E

37

CĐ TH 20F

Nhóm 2

38

CĐ ĐKTĐ 20A (Nhóm 1)

39

CĐ NL 20C(1/2 lớp)

40

CĐN ĐCN 20C

Nhóm 1

7g00

Thứ ba
(03/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

41

CĐN ĐCN 20D

42

CĐN QTM 20B

Nhóm 2

43

CĐN KTML 20A

44

CĐN ÔTÔ 20B(1/2 lớp)

45

CĐN KTML 20B

Nhóm 1

13g00

Thứ ba
(03/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

46

CĐN ÔTÔ 20A

Nhóm 2

47

CĐN ÔTÔ 20B (1/2 lớp)

48

CĐ TH 20B

Nhóm 1

7g00

Thứ tư
(04/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

49

CĐN ĐTCN 20B

50

CĐN CGKL 20A (1/2 lớp)

Nhóm 2

51

CĐN CGKL 20B

52

CĐN HÀN 20

Nhóm 1

13g00

Thứ tư
(04/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

53

CĐN CGKL 20A(1/2 lớp)

54

CĐN SCCK 20

Nhóm 2

55

CĐN SCMT 20B

Nhóm 1

7g00

Thứ năm
(05/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

56

CĐN ÔTÔ 20C

57

CĐN ÔTÔ 20D

Nhóm 2

58

CĐN ĐCN 20A

Nhóm 1

13g00

Thứ năm
(05/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

59

CĐN ĐCN 20B

60

CĐN ĐTCN 20A

Nhóm 2

61

CĐN KTML 20C

Nhóm 1

7g00

Thứ sáu
(6/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

62

CĐN KTDN 20

Nhóm 2

63

CĐN QTM 20A

Nhóm 1

13g00

Thứ sáu
(6/11/2020)

HỘI TRƯỜNG A

64

CĐN SCMT 20A

Nhóm 2


*Lộ trình di chuyển: Di chuyển theo nhóm được phân công theo lịch trình, cụ thể:

- Nhóm 1: Sinh viên tập trung tại Hội trường A – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng (đúng thời gian qui định) àBảo tàng Hồ Chí Minhà Bảo tàng Tôn Đức Thắng à Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

- Nhóm 2: Sinh viên tập trung tại Hội trường A – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng (đúng thời gian qui định) à Phố đi bộ Nguyễn Huệ à Bảo tàng Tôn Đức Thắng à Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 

*Trường hợp Lớp có thay đổi thời gian tham quan do thời gian tham quan không phù hợp vui lòng liên hệ Văn Phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên (Phụ trách: Đ/c Huỳnh Văn Nhựt – UV BCH Hội sinh viên trường – 0856.749.126) trước ngày 23/10/2020 (thứ 6) để được sắp xếp thời gian tham quan mới.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Tống Thành Hậu