Thông báo về việc xét chọn tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2019 - 2020

HỘI SINH VIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

Số: 44 -TB/CĐKTCT-HSV

 

            TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020   

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường

Năm học 2019 - 2020

--------

Nhằm tổng kết, bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2019 – 2020, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể sinh viên trường các nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT CHỌN

Là sinh viên thuộc các năm 2, 3 học tập tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

II. DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”

1. Tiêu chuẩn “Đạo đức tốt”

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Sinh viên có số điểm rèn luyện niên khoá 2019 – 2020 đạt loại A.

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên (nếu có)

Sinh viên đạt 1/4 tiêu chuẩn sau :

1.2.1. Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

1.2.2. Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp Chi Đoàn – Hội trở lên (ghi rõ tên tham luận, diễn đàn nào, cấp, thời gian tổ chức).

1.2.3. Là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh (ghi rõ danh hiệu, cấp tổ chức và thời gian tuyên dương).

1.2.4. Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Tiêu chuẩn “Học tập tốt”

Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ học tập tốt như sau (chọn 1 trong 2 tiêu chuẩn để xét):

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Sinh viên có điểm trung bình học tập cả năm niên khoá 2019 - 2020 đạt 7,5 trở lên và không nợ môn.

2.2 Tiêu chuẩn khác: Sinh viên có điểm trung bình học tập cả năm niên khoá 2019 - 2020 đạt 7,0 trở lên (không nợ môn) và đạt được tối thiểu 1/5 yêu cầu sau:

2.2.1. Tham gia CLB học thuật trong và ngoài trường; Là thành viên thuộc Ban Chủ Nhiệm các CLB học thuật trực thuộc Đoàn trường hay Hội Sinh Viên trường.

2.2.2.Tham gia cuộc thi học thuật trong hoặc ngoài trường (có giấy xác nhận).

2.2.3. Tham gia nghiên cứu khoa học trong và ngoài nhà trường

2.2.4. Có bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường (ghi rõ tên bài viết, tên - số báo, tên - số tạp chí, ngày phát hành) hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên (ghi rõ tên tham luận, hội thảo nào, cấp, thời gian tổ chức).

2.2.5 Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp thành phố trở lên (ghi rõ tên cuộc thi, đơn vị tổ chức, xếp loại, xếp hạng, giải thưởng đạt được).

3. Tiêu chuẩn “Thể lực tốt”

Sinh viên đạt 1/4 tiêu chí sau:

3.1. Đạt Sinh Viên Khoẻ cấp trường, có giấy chứng nhận của HSV trường.

3.2. Tham gia các cuộc thi thể thao trong và ngoài trường, ưu tiên các thành viên đoạt giải I – II – III; có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.

3.3. Là thành viên của các đội tuyển thể thao cấp trường, Quận, Tỉnh, Thành Phố, Quốc Gia.

3.4. Đạt 2 học phần Giáo dục thể chất và có ít nhất 01 học phần đạt 7.0 trở lên.

Đặc biệt: Sinh viên khuyết tật được thông qua tiêu chuẩn THỂ LỰC TỐT.

4. Tiêu chuẩn “Tình nguyện tốt”

Sinh viên đạt 2/6 tiêu chí sau :

4.1. Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

4.2. Giấy chứng nhận Cấp trường trở lên hoặc tương đương trong Chiến dịch Xuân Tình nguyện, Mùa hè xanh hoặc các hoạt động tình nguyện,…

4.3. Thành viên Ban chủ nhiệm, Ban điều hành CLB Đội – Nhóm cấp trường trở lên.

4.4. Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư, Phó bí thư Chi Đoàn, Chi Hội trưởng, chi hội phó,

4.5. Tham gia hiến máu tình nguyện 01 lần.

4.6. Tham gia hoạt động tình nguyện khác: Tham gia mái ấm nhà mở, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện,… áp dụng đối với các hoạt động đã được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường thông qua.

5. Tiêu chuẩn “Hội nhập tốt”     

Sinh viên đạt ít nhất 01 điều kiện về ngoại ngữ:

5.1. Điều kiện 1: Trình độ ngoại ngữ (chọn 1/3 tiêu chí)

5.1.1. Sinh viên có chứng chỉ Anh văn trình độ A trở lên (đối với sinh viên năm 3) hoặc đạt tất cả các học phần AV (A1, A2, A3 và AVCN).

5.1.2. Sinh viên đạt các học phần từ A2 trở lên (đối với sinh viên năm hai)

5.1.3. Sinh viên có bằng chứng nhận Toeic hoặc tương đương đạt tiêu chuẩn từ 350 trở lên.

5.2. Điều kiện 2: Trình độ Tin học (đạt được ít nhất 01 chứng chỉ tin học)

5.2.1. Tin học văn phòng (Chứng chỉ A tin học).  

5.2.2. Tin học đạt chuẩn quốc tế IC3.

5.2.3. Photoshop / Corel.                  

5.2.4.  Lập trình viên / Kỹ thuật viên vi tính.

5.2.5. Chứng chỉ tin học khác.

* Tiêu chuẩn ưu tiên: Tham gia các cuộc thi Ngoại Ngữ và Tin học trong và ngoài trường, có giấy xác nhận tham gia cuộc thi. Sinh viên có thành tích đặc biệt về hội nhập mang tính Quốc Gia sẽ được ưu tiên xét.

Lưu ý: Mỗi tiêu chí đạt đều phải có minh chứng xác nhận nội dung đó, nếu không có minh chứng ứng với tiêu chí nào thì BCH Hội sinh viên trường sẽ bỏ qua tiêu chí đó.

III. DANH HIỆU “TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT”

- Số sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”/số sinh viên hiện tại học tại lớp đạt trên 50%.

- Số sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đạt từ 10% trở lên

- Có thành tích tốt trong các hoạt động Đoàn, Hội khác.

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng trong năm học.

IV. QUY CHẾ XÉT CHỌN

1. Hồ sơ đăng ký xét chọn:

Sinh viên khai hồ sơ đăng ký xét chọn theo link:

https://forms.gle/Sr6hNHJqaBGDa4B66

Hoặc quét mã QR sau:

QR.png

Và nộp hồ sơ giấy về văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường tại tầng 5 khu nhà F trước ngày 04/12/2020. Hồ sơ gửi về bao gồm:

+ Bảng báo cáo thành tích (mẫu 01)

+ Bảng điểm có xác nhận phòng đào tạo

+ Bảng photo các loại giấy tờ minh chứng: giấy khen, giấy chúng nhận, chứng chỉ,…

+ 02 ảnh thẻ 3x4 (cm)

2. Phương thức xét chọn

Tiêu chuẩn cấp Trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề ra tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp Trường để hội viên toàn trường phấn đấu.

Hội đồng xét chọn cấp Trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Đại diện phòng Công tác Chính trị Sinh viên, đại diện phòng Đào tạo, mời lãnh đạo Đảng uỷ - Ban giám hiệu nhà trường làm lãnh đạo Hội đồng.

Hội Sinh viên trường sẽ bình chọn và gửi danh sách những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt nhất tham gia bình chọn danh hiệu “Sinh Viên 5 Tốt” cấp thành.

Hạn chót nhận hồ sơ cấp Trường lúc 16h00 ngày 04/12/2020, Hội đồng cấp Trường xét chọn vào ngày 05/12/2020.

3. Công tác khen thưởng và trao trao tặng danh hiệu

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường:

+ Tuyên dương trước toàn thể sinh viên trường.

+ Giấy chứng nhận do Hội Sinh viên  trường cấp.

+ Giấy khen do Đoàn trường cấp.

+ Kỷ niệm chương.

+ Phần thưởng.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tại tầng 5 Khu nhà F, hoặc Đ/c Hồ Thanh Bảo – Chủ tịch Hội Sinh viên trường – SĐT: 0933.762.603 

Trên đây là thông báo về việc triển khai xét chọn tuyên dương các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, đề nghị các chi hội nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo./.                                        

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Thanh Bảo

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH nhà trường;

- Các đ/c UVBCH Hội SV trường;

- Các Chi đoàn, Chi hội,

- Lưu VP Đoàn-Hội.