Thông báo Về việc thu Đoàn phí, Hội phí của Đoàn viên, Hội viên năm học 2020 - 2021

THÀNH ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: 08 –TB/CĐKTCT – ĐTN-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thu Đoàn phí, Hội phí của Đoàn viên, Hội viên năm học 2020 - 2021./.

 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP. HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Điều lệ của Hội Sinh Viên Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung). Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các

Chi đoàn, hội về việc thu đoàn phí, hội phí trong đoàn viên, hội viên như sau:

I. ĐOÀN PHÍ – HỘI PHÍ

1.1. Đối tượng đóng đoàn phí:

Tất cả Đoàn viên đang học tập và công tác tại trường do Đoàn trường quản lý.

1.2. Mức đóng đoàn phí năm học 2020 – 2021:

1.2.1. Đối với đoàn viên không hưởng lương (HSSV): Đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một đoàn viên một tháng (2.000đ/1 đoàn viên/1 tháng). Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp 2.000 đ x 12 tháng = 24.000 đồng. Trong đó:

 • 1/3 Đoàn phí (1/3 x 24.000 = 8.000 đồng /đv) trích nộp về Đoàn trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.
 • 2/3 Đoàn phí (2/3 x 24.000 = 16.000 đồng /đv), Đoàn trường tạm giữ cho các chi Đoàn. Chi Đoàn sẽ nhận lại Đoàn phí từ Đoàn trường thông qua việc tổ chức các hoạt động, phong trào… cho Đoàn viên (có Kế hoạch và được sự đồng ý của GVCN).

1.2.2. Đối với đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cán bộ, chi đoàn giảng viên): Đóng đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng (5.000đ/1 đoàn viên/1 tháng). Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp 5.000 đ x 12 tháng = 60.000 đồng. Trong đó:

 • 1/3 Đoàn phí (1/3 x 60.000 = 20.000 đồng /đv) trích nộp về Đoàn trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.
 • 2/3 Đoàn phí (2/3 x 60.000 = 40.000 đồng /đv), Chi đoàn giữ lại để tổ chức các hoạt động, phong trào….

2.1. Đối tượng đóng hội phí:

Tất cả hội viên là Sinh viên bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề đang học tập và công tác tại trường do Hội Sinh viên trường quản lý.

2.2. Mức đóng hội phí:

 • Hội viên nộp hội phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một hội viên một tháng (2.000đ/1 hội viên/1 tháng). Tổng hội phí mỗi hội viên phải nộp 2.000 đ x 12 tháng = 24.000 đồng. Trong đó:
 • 1/3 Hội phí (1/3 x 24.000 = 8.000 đồng /đv) trích nộp về HSV trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.
 • 2/3 Hội phí (2/3 x 24.000 = 16.000 đồng /đv), HSV trường tạm giữ cho các chi Hội. Chi hội sẽ nhận lại Hội phí từ HSV trường thông qua việc tổ chức các hoạt động, phong trào… cho hội viên (có Kế hoạch và được sự đồng ý của GVCN).
 • Trường hợp Chi Đoàn, Chi Hội không tổ chức các hoạt động, phong trào…. cho Đoàn viên, Hội viên thì phần Đoàn phí, Hội phí trong năm học sẽ được chuyển vào các hoạt động tình nguyện (Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Trung thu yêu thương, Hỗ trợ vé xe tết cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn…) của trường.
 • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường sẽ tổ chức 1 buổi hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng văn bản Đoàn-Hội để hỗ trợ các chi Đoàn, Chi hội.

II. QUY TRÌNH THU ĐOÀN PHÍ – HỘI PHÍ:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thống nhất thu một lần trong suốt năm học, đối với những đoàn viên, hội viên không hoàn thành khóa học theo khung thời gian đào tạo thì sẽ thu bổ sung khi chuyển sinh hoạt.

 • Bước 1: Bí thư hoặc Chi hội trưởng nhận thông báo và danh sách từ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường.
 • Bước 2: Bí thư hoặc Chi hội trưởng tiến hành thu Đoàn phí, Hội phí của đoàn viên, hội viên, đồng thời cho ký tên, ghi rõ họ và tên vào danh sách.
 • Bước 3: Bí thư hoặc Chi hội trưởng phô tô danh sách để lưu trữ và nộp bản chính trực tiếp về Văn phòng Đoàn Hội trường (Tầng 5 nhà F)

Lưu ý: Đồng chí Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội liên hệ Đ/c Nguyễn Ngọc Phương Vi – UV BCH Đoàn trường - SĐT: 0787.990.001 để nhận danh sách và nộp lại Đoàn phí, Hội phí.

 • Bước 4: Bí thư hoặc Chi hội trưởng nhận “PHIẾU THU” từ Văn phòng Đoàn trường, lưu giữ cẩn thận để kiểm tra đối chiếu nếu có sai sót.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Ngày 13/11/2020:  Triển khai thông báo, danh sách đến các chi đoàn, chi hội;

Từ ngày 12/11/2020 đến 11/12/2020: Các chi đoàn, chi hội tiến hành thu đoàn phí, hội phí và nộp trực tiếp lên Đoàn – Hội trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Tống Thành Hậu – Bí thư Đoàn trường (Phòng CTCT – HSSV tầng 5 nhà F).

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các Chi đoàn, Chi hội nghiêm túc thực hiện.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Tống Thành Hậu

    TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Thanh Bảo

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Đảng Ủy, Giám Hiệu (để báo cáo);
 • BCH Đoàn – Hội trường (để biết)
 • BCH chi đoàn, chi hội (Để thực hiện);
 • Lưu VP.