Thông báo Kết quả học bổng của Ban Liên lạc Cựu HSSV, nhà Tài trợ, năm học 2018 - 2019