KH 4524 - Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024 dành cho sinh viên ngành Kế toán

          TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

           HỘI SINH VIÊN – BỘ MÔN KINH TẾ

                                       ***

                      Số: 45-KHLT/HSV-BMKT

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024

Dành cho sinh viên ngành Kế toán

---------

Thực hiện chương trình Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2023 – 2024, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp cùng Bộ môn Kinh tế tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024 cho sinh viên ngành Kế toán. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giải thưởng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2024 dành cho sinh viên ngành Kế toán (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức nhằm biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên Kế toán năm 2024, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và tuyển chọn tài năng đại diện Trường tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.

Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên thực hiện trong năm học 2023 - 2024.

2. Yêu cầu đối với công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi tham gia Giải thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên; có 01 người hướng dẫn.

- Đề tài có tính khoa học, tính mới, tính sáng tạo và có định hướng ứng dụng thực tiễn; Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo tại Trường; phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

- Đề tài tham gia xét Giải thưởng đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. THỜI GIAN, HỒ SƠ THAM DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ (hoàn chỉnh) tham gia Giải thưởng: 8g00 – 16g00 ngày 31/05/2024.

Địa điểm nộp đề tài: Văn phòng Bộ môn kinh tế - Lầu 5 Khu nhà F, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Hộp thư điện tử: hoisinhvien@caothang.edu.vn

Hồ sơ tham dự xét Giải thưởng

- Một (01) Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng dành cho sinh viên

- Một (01) bản in toàn văn báo cáo tổng kết tham gia xét Giải thưởng (in hai mặt) - Mẫu SV-011;

- Các sản phẩm khoa học của đề tài: bài báo đăng trên tạp chí khoa học, bài tham luận đăng trên kỷ yếu hội thảo, sách/giáo trình, Giấy xác nhận của đơn vị, tổ chức sử dụng sản phẩm của đề tài,...(nếu có);

- Một (01) bản hồ sơ điện tử (link Google Drive) có đầy đủ tài liệu, dữ liệu nghiên cứu.

III. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực đăng ký

- Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán - kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng.

- Thương mại - quản trị kinh doanh và du lịch - marketing.

- Kinh tế học - kinh tế phát triển - kinh tế chính trị - kinh tế đối ngoại

Ưu tiên các đề tài nghiên cứu về các phương pháp học tập hiệu quả đối với Sinh viên kế toán.

2. Các tiêu chí đánh giá đề tài

STT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài

10

1.1

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (0 – 3 đ)

1.2

Có phân tích, đánh giá và chỉ ra những tồn tại chưa được giải quyết (0 – 4 đ)

1.3

Nêu được lý do chọn đề tài (0 – 3 đ)

2

Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận

10

2.1

Ý tưởng của đề tài: có tính mới về khoa học, có ý nghĩa thực tiễn, có tính ứng dụng,… (0 – 5 đ)

2.2

Cách tiếp cận: có tính khoa học, tính sáng tạo,… (0 – 5 đ)

3

Mục tiêu đề tài

10

3.1

Tính rõ ràng, cụ thể (0 – 5 đ)

3.2

Phù hợp với tên và nội dung nghiên cứu của đề tài (0 – 5 đ)

4

Phương pháp nghiên cứu

15

4.1

Tính đầy đủ, phù hợp với nội dung nghiên cứu (0 – 7.5 đ)

4.2

Tính rõ ràng, đúng đắn, hiện đại của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng (0 – 7.5 đ)

5

Kết quả nghiên cứu

40

5.1

Lượng kết quả nghiên cứu so với các nội dung nghiên cứu thực hiện (0 – 10 đ)

5.2

Bàn luận, phân tích ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu phục vụ mục tiêu đề tài (0 – 15 đ)

5.3

Sự hoàn chỉnh trong kết quả nghiên cứu để giải quyết mục tiêu đề tài đặt ra (0 – 10 đ)

5.4

Khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu trong nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn (0 – 5 đ)

6

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết của đề tài

10

6.1

Bố cục, logic hợp lý,… (0 – 3 đ)

6.2

Nội dung đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của một báo cáo tổng kết đề tài (0 – 4đ)

6.3

Trình bày sạch đẹp, ít lỗi,… (0 – 3 đ)

7

Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài

5

7.1

Được công bố trên tạp chí khoa học cấp trường trở lên (0 – 3 đ)

7.2

Sáng chế, giải pháp hữu ích, bảng quyền tác giả, bản quyền tác phẩm,… đã được chứng nhận (tối đa 5 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Điểm tại Mục 7 có thể vượt quá 5 điểm nhưng tổng điểm không vượt quá 100 điểm.

Ghi chú:

+ Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm.

+ Điểm trung bình của các thành viên trong Hội đồng, sẽ chấm cho từng đề tài, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ Giải thưởng sẽ được quyết định dựa trên (1) điểm trung bình của Hội đồng chấm đề tài (2) ý nghĩa thực tế/khoa học của đề tài (3) phạm vi tác động của vấn đề nghiên cứu (4) phạm vi nghiên cứu của đề tài.
3. Các giai đoạn triển khai Giải thưởng

3.1. Giai đoạn 1 (từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2024 )

Tổ chức các tọa đàm hướng nghiên cứu khoa học sinh viên, định hướng nghiên cứu khoa học

3.2. Giai đoạn 2 (từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2024)

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và tổ chức chấm đề tài và tổ chức lễ Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024 dành cho sinh viên ngành Kế toán

3.3. Giai đoạn 3 (từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2024)

Căn cứ vào kết quả Giải thưởng cấp Trường và thể lệ các giải thưởng, Hội Sinh viên trường phối hợp các đơn vị thực hiện tuyển chọn đề tài tham gia Giải thưởng cấp cao hơn; Tiếp nhận hồ sơ và gửi tham gia; Hỗ trợ cung cấp giấy chứng nhận Giải thưởng.

IV. GIẢI THƯỞNG

Căn cứ kết quả đề xuất xét chọn của hội đồng đánh giá, Ban tổ chức giải thưởng xem xét, quyết định đề tài đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích.

Nhóm sinh viên, người hướng dẫn của các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024.

Giá trị Giải thưởng cho các đề tài đoạt giải:

- 01 giải Nhất:             2.000.000 đồng         và Giấy khen

- 01 giải Nhì:               1.500.000 đồng         và Giấy khen

- 01 giải Ba:                 1.000.000 đồng         và Giấy khen

- 01 giải Khuyến khích: 500.000 đồng        và Giấy khen

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức

- Đ/c Hồ Thanh Bảo                     – Phó Bí thư Đoàn trường,           – Trưởng ban

                                                         Chủ tịch Hội Sinh viên trường

- ThS. Nguyễn Khánh Toàn         – Phó trưởng Bộ môn Kinh tế     – Đồng trưởng ban

- Đ/c Trần Dương Chí Tâm         – UVBTK Hội Sinh viên trường – Phó ban

- ThS. Nguyễn Thị Hiền               – Giảng viên Bộ môn Kinh tế      – Thành viên

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân     – Giảng viên Bộ môn Kinh tế      – Thành viên

- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường       – Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Hội Sinh viên trường

- Là đơn vị thường trực Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024 dành cho sinh viên ngành kế toán

- Lưu trữ hồ sơ, kết quả Giải thưởng.

- Triển khai Giải thưởng đến sinh viên; thực hiện công tác thông tin giới thiệu về Giải thưởng; hỗ trợ sinh viên tham gia Giải thưởng.

- Tham mưu thành phần các Hội đồng và Quyết định thành lập hội đồng; phụ trách thư ký các hội đồng chấm giải.

- Thường xuyên cung cấp thông tin, dữ liệu để báo cáo và khi có yêu cầu.

2.2. Bộ môn Kinh tế

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ chuyên môn cho sinh viên thực hiện tốt đề tài.

- Phân công giảng viên tham gia thành phần các Hội đồng chấm giải.

2.3. Các đơn vị khác thuộc Trường

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nghiên cứu thực hiện đề tài.

Trên đây là nội dung kế hoạch Tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2024 dành cho sinh viên ngành kế toán đề nghị các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện.

       TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG                 BỘ MÔN KINH TẾ

                            CHỦ TỊCH                                    TRƯỞNG BỘ MÔN

 

                         Hồ Thanh Bảo                               Nguyễn Khánh Toàn

GIÁM HIỆU


Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật