Thông báo V/v tuyển tình nguyện viên hướng dẫn đoàn và triển khai thực hiện thử thách trong Chương trình “Hành trình Xuyên bảo tàng” năm 2020