DANH SÁCH CHÍNH THỨC THAM DỰ LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

DANH SÁCH CHÍNH THỨC THAM DỰ LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN 

STT LỚP MÃ SỐ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KẾT QUẢ HỌC TẬP SỐ ĐIỆN THOẠI KÝ TÊN
1 CĐ ĐĐT 14ĐTF 0303141607 Trần Minh  Đức 15/08/1995 6,9 0949494725  
2 CĐ NL 14A 0304141012 Phan Thanh Duy 15/08/1996 6.29 0162.9627864  
3 CĐ NL 14A 0304141025 Tray Sĩ Hoàng Đức 07/09/1996 6.09 0993.165020  
4 CĐ NL 14A 0304141036 Nguyễn Hoàng Huy 10/01/1996 6.95 0901.397749  
5 CĐ NL 14A 0304141048 Bạch Anh Kiệt 17/03/1996 6.04 0978.134078  
6 CĐ NL 14A 0304141049 Lê Anh Kiệt 11/06/1996 6.51 0973.958300  
7 CĐ NL 14A 0304141061 Nguyễn Thành Nghiêm 31/07/1996 6.56 0962.356963  
8 CĐ NL 14A 0304141086 Trương Công Tấn 26/08/1995 6.21 0186.9803546  
9 CĐ NL 14A 0304141112 Huỳnh Thanh Tùng 08/07/1995 5.93 0169.3365045  
10 CĐN SCCK 14B 0462141116 Trần Quý Duy 12/11/1995 5.87 0164.6526733  
11 CĐN SCCK 14B 0462141138 Hà Tuấn Lợi 13/07/1996 6.23 0925.626298  
12 CĐN SCCK 14B 0462141140 Lưu Chí Lương 23/08/1995 6.54 0128.9858404  
13 CĐN SCCK 14B 0462141146 Phạm Hùng Minh 24/10/1995 5.84 0167.5149649  
14 CĐN SCCK 14B 0462141152 Đào Trọng Nhân 14/08/1996 6.02 0125.8666061  
15 CĐN SCCK 14B 0462141156 Đoàn Quang Ninh 13/02/1996 6 0978.592598  
16 CĐN SCCK 14B 0462141172 Lê Minh Thành 05/09/1996 6.24 0162.9323802  
17 CĐN SCCK 14B 0462141173 Nguyễn Văn Thái 02/12/1995 5.9    
18 CĐN SCCK 14B 0462141183 Trần Hữu  Tính 04/01/1996 6.97 0166.2854867  
19 CĐN QTM 14 0468131120 Lộ Văn Lương Duy 30/10/1994 6,61    
20 CĐN QTM 14 0468141087 Nguyễn Quốc Anh 01/11/1995 6.27 0909.209718  
21 CĐN QTM 14 0468141032 Trần Trung Lộc 29/12/1994 7.22 0908.841000  
22 CĐN QTM 14 0468141140 Bùi Gia  Phát 22/09/1996 6.3 0122.6981801  
23 CĐN QTM 14 0468141060 Đinh Sỹ Thái 24/11/1996 6.21 0126.7196883  
24 CĐN QTM 14 0468141157 Trần Công Thanh  28/02//1996 6,06 0972.055950  
25 CĐN QTM 14 0468141179 Trần Anh Tuấn 22/07/1993 6.4 0984.300835  
26 CĐ CK 15C 0301151261 Nguyễn Minh Hiếu 27/09/1996 6.27 0167.8647384  
27 CĐ CK 15C 0301151313 Đào Tấn Tân 02/07/1996 6.63 0168.6162201  
28 CĐ CK 15C 0301151338 Trần Đức Tuấn 22/03/1996 6.44 0927.431894  
29 CĐ CK 15D 0301151375 Trần Minh  Hoàng 26/02/1997 5.99 0120.7121764  
30 CĐ CK 15D 0301151411 Cao Minh Phúc 20/10/1997 5.54 0971.040898  
31 CĐ CK 15D 0301151421 Nguyễn Hồ Hoàng Quân 18/09/1997 6.2 0938.576798  
32 CĐ CK 15D 0301151438 Phạm Xuân Thái 10/11/1997 5.9 0165.5217983  
33 CĐ CK 15D 030115141158 Lê Gia 15/11/1997 5.8 0165.9468388  
34 CĐ CK 15E 0301151462 Bùi Gia  Bảo 18/11/1997 6,05 0188.9676660  
35 CĐ CK 15E 0301151469 Lê Văn  Cường 19/11/1997 6,81 0123.4191169  
36 CĐ CK 15E 0301151489 Hà Huy  Hoàng 21/03/1996 5,17 0168.8163306  
37 CĐ CK 15E 0301151499 Lê Văn  Kiệt 05/08/1996 6,04 0124.4990388  
38 CĐ CK 15E 0301151513 Trần Thanh Ngân 15/04/1997 5,82 0164.2140343  
39 CĐ CK 15E 0301151521 Nguyễn Duy Phong 29/07/1997 7,16 0121.7361470  
40 CĐ CK 15E 0301151522 Trần Thanh Phong 09/09/1995 5,92 0169.4832820  
41 CĐ CK 15E 0301151527 Nguyễn Hữu  Phước 09/02/1997 5,74 0165.9538492  
42 CĐ CK 15E 0301151530 Lê Văn  Qúi 18/24/1997 6,1 0169.9865431  
43 CĐ CK 15E 0301151533 Nguyễn Minh Qúy 13/10/1997 5,96 0987.011605  
44 CĐ CK 15E 0301151535 Trần Phước Sang 13/01/1997 5.9 0126.6928365  
45 CĐ CK 15E 0301151539 Trịnh Công  Sơn 23/07/1997 6,06 0164.4691550  
46 CĐ CK 15E 0301151547 Lê Chí Thanh  06/11/1997 5,66 0164.9492042  
47 CĐ CK 15E 0301151549 Trần Quốc Thành 28/04/1997 5,74 0121.8058453  
48 CĐ CK 15E 0301151553 Nguyễn Hữu  Thắng 26/10/1997 6,09 0120.7958197  
49 CĐ CK 15E 0301151569 Bùi Quốc Tuấn 23/07/1997 6,47 0167.7280744  
50 CĐ ÔTÔ 15A 0302151007 Nguyễn Tiến Công 25/11/1997 7.38 0962.664743  
51 CĐ ÔTÔ 15A 0302151048 Trần Duy Khanh 11/11/1997 6.38 0163.7278714  
52 CĐ ÔTÔ 15A 0302151072 Lê Hoài Phong 30/10/1996 6.28 0933.271585  
53 CĐ ÔTÔ 15A 0302151096 Phạm Võ Hoàng Thiện 18/08/1997 7.11 0939.748734  
54 CĐ ÔTÔ 15D 0302151363 Võ Nguyễn Chí Công 20/08/1997 7.07 0188.9798075  
55 CĐ ÔTÔ 15D 0302151371 Lê Sỹ Định 01/12/1995 8.24 0162.9998848  
56 CĐ ÔTÔ 15D 0302151376 Nguyễn Văn 03/03/1997 6.13 0968.583013  
57 CĐ ÔTÔ 15D 0302151380 Trần Việt Hoàng 12/12/1985 6.61 0186.5743090  
58 CĐ ÔTÔ 15D 0302151397 Bạch  Long 17/04/1997 7.47 0169.4037474  
59 CĐ ÔTÔ 15D 0302151417 Huỳnh Phi Nhựt 22/09/1997 6.4 0169.4163401  
60 CĐ ÔTÔ 15D 0302151444 Nguyễn Đức Thắng 19/12/1997 6.51 0186.9806226  
61 CĐ ÔTÔ 15D 0302151445 Lưu Dương Thịnh 07/10/1997 6.2 0186.8875568  
62 CĐ ÔTÔ 15D 0302151451 Trần Kiến  Toàn 10/11/1997 6.5 0938.278761  
63 CĐ ÔTÔ 15D 0302141468 Lê Phúc Tài 12/06/1996 6.51 0124.9722977  
64 CĐ ÔTÔ 15D 0302151462 Bùi Quang Vinh 21/04/1996 6.08 0963.149172  
65 CĐ ÔTÔ 15D 0302151465 Mã Quốc Vinh 23/07/1997 6.56 01288.934620  
66 CĐ ĐĐT 15C 0303141233 Đặng Tuấn Anh 20/10/1996 5.19 0169.8700772  
67 CĐ ĐĐT 15C 0303151233 Phan Hữu Đạt 24/03/1997 6.26 0163.4252161  
68 CĐ ĐĐT 15C 0303151248 Nguyễn Mạnh Khang 24/02/1997 5.69 0166.6308827  
69 CĐ ĐĐT 15C 0303151291 Huỳnh Tấn Thành 20/12/1997 6.04 0169.9952765  
70 CĐ ĐĐT 15C 0303141346 Phạm Hoài 26/04/1995 5.02 0969.228235  
71 CĐ ĐĐT 15D 0303151332 Văn Hưu  An 15/11/1997 6.1 0164.9552907  
72 CĐ ĐĐT 15D 0303151334 Vũ Tuấn  Anh 24/01/1997 6.4 0164.236443  
73 CĐ ĐĐT 15D 0303151349 Hồ Minh Đạt 13/04/1997 6.2 0169.2219715  
74 CĐ ĐĐT 15D 0303151372 Nguyễn Công Khoa 16/05/1997 6.2 0169.6586158  
75 CĐ ĐĐT 15D 0303151396 Nguyễn Minh Tân 07/12/1997 6.2 0162.6587538  
76 CĐ ĐĐT 15D 0303151405 Huỳnh Đức Thiện 18/05/1997 6 0168.5283263  
77 CĐ ĐĐT 15D 0303151429 Đặng Tấn Ngọc Tuấn 18/05/1997 6.6 0989.725473  
78 CĐ ĐĐT 15D 0303151453 Cao Đăng Thưởng 14/08/1994 6.69 0166.2492229  
79 CĐ TĐ 15B 0309151127 Văn Quang Quốc Đạt 28/10/1997 6.99 0166.8621412  
80 CĐ TĐ 15B 0309151165 Nguyễn Trung Nghĩa 01/09/1994 6.49 0987.112427  
81 CĐ TH 15A 0306151018 Nguyễn Lâm Quốc Đăng 15/01/1997 7.3 0905.297254  
82 CĐ TH 15A 0306151079 Lê Ngọc Thái 07/01/1997 7 0165.2826847  
83 CĐ TH 15A 0306151096 Trương Phúc Trực 28/01/1997 6.05 0164.6025912  
84 CĐ TH 15A 0306151105 Nguyễn Huỳnh 13/05/1997 6.39 0164.6414733  
85 CĐ KT 15 0310151041 Lê Thị Ngọc Lan 13/10/1997 7.65 0961.562109  
86 CĐ KT 15 0310151048 Huỳnh Thị Kim Ngân 31/01/1997 6.91 0902.902692  
87 CĐ KT 15 0310151049 La Ngọc Ngân 08/01/1997 6.17 0997.425348  
88 CĐ KT 15 0310151099 Lê Thanh Cẩm  04/03/1997 5.93 0961.841593  
89 CĐ KT 15 0310151102 Lý Ngọc Vy 25/04/1997 7.01 0907.704753  
90 CĐ KT 15 0310151078 Nguyễn Ngọc Thuyền 29/01/1997 7 0981.902598  
93 CĐN ĐCN 15C 0466151213 Nguyễn Văn Khang 23/08/1997 6.54 0977.350182  
94 CĐN ĐCN 15C 0466151232 Trần Thành Nhân 31/08/1997 6 0974.045892  
95 CĐN ĐCN 15C 0466151251 Đặng Nhật Thắng 10/11/1997 6.24 0163.7070810  
97 TC SCCK15 0222151076 Nguyễn Duy Tân 28/08/1997 6.53 0164.8192711  
98 TC SCCK15 0222151079 Nguyễn Duy Thanh  22/11/1996 6.09 0987.835097  
99 TC ĐT 15B 0226151104 Phạm Phát Đạt 15/03/1997 6,03    
100 TC ĐT 15B 0226151113 Đinh Trung  Hiếu  12/12/1997 6,56 0908.157936  
101 TC ĐT 15B 0226151151 Trần Hữu  Phước 04/05/1996 6,91 0121.6993403  
102 TC ĐT 15B 0226151163 Nguyễn Công Thiện 14/07/1997  6,38 0962.600928  
103 TC ĐT 15B 0226151167 Nguyễn Nhật  Trí 09/06/1995 6,19 0942.499178  
104 TC ĐT 15B 0226151176 Lê Thanh 09/02/1997 6,39 0123.4928697  
105 CĐ CK 16D 0301161331 Nguyễn Quốc Bảo 24/12/1998   0169.2077418  
106 CĐ CK 16D 0301161332 Nguyễn Văn Bảo 26/10/1998   0162.7337840  
107 CĐ CK 16D 0301161347 Nguyễn Tiến Độ 10/04/1998   0122.6269616  
108 CĐ CK 16D 0301161350 Nguyễn Trường Giang 07/06/1998   0168.6191076  
109 CĐ CK 16D 0301161360 Phạm Minh Hiếu 22/05/1998   0168.6916565  
110 CĐ CK 16D 0301161368 Phạm Xuân Huy 24/11/1998   0975.747580  
111 CĐ CK 16D 0301161388 Phạm Ngọc Nữ 02/04/1998   0963.973422  
112 CĐ CK 16D 0301161421 Phạm Minh Thanh Thiện 31/07/1998   0165.5869955  
113 CĐ CK 16D 0301161430 Bùi Cao Trạng 13/10/1998   0168.787744  
114 CĐ CK 16D 0301161432 Lưu Văn Trung Trung 18/06/1998   0168.6319921  
115 CĐ CK 16E 0301161451 Đỗ Viết Dũng 16/12/1998      
116 CĐ CK 16E 0301161461 Nguyễn Văn Hiến 21/09/1997   0164.6549514  
117 CĐ CK 16E 0301161465 Đặng Quang Huy 11/03/1998   0128.9142884  
118 CĐ CK 16E 0301161472 Phạm Gia Khánh 23/04/1998   0917.239062  
119 CĐ CK 16E 0301161492 Trần Thanh Nghĩa 04/01/1997   0128.4279039  
120 CĐ CĐT 16B 0307161176 Đỗ Bá Tài 10/10/1998   0165.8244333  
121 CĐ ĐĐT 16A 0303161009 Lê Hoàng Duy 04/04/1998   0966.657048  
122 CĐ ĐĐT 16A 0303161080 Ngô Thái Tài 26/08/1997   0120.3483920  
123 CĐ ĐĐT 16A 0303161093 Nguyễn Minh Trí 13/11/1998   0168.5578726  
124 CĐ ĐĐT 16A 0303161099 Đoàn Phước Vinh 12/09/1998   0121.2620320  
125 CĐ ĐĐT 16B 0303161165 Huỳnh Minh  Quân 24/01/1998   0976.532563  
126 CĐ ĐĐT 16B 0303161176 Trần Thiện  Thông 08/03/1998   0120.7569192  
127 CĐ ĐĐT 16B 0303161189 Nguyễn Thanh Tùng 14/02/1997   0987.200450  
128 CĐ ĐĐT 16C 0303161200 Nguyễn Đức Tuấn Anh 19/10/1997   0981.072397  
129 CĐ ĐĐT 16C 0303161218 Nguyễn Hải Đăng 09/01/1998   0166.9969873  
130 CĐ ĐĐT 16C 0303161242 Võ Văn Hồng Nhật 02/01/1998   0168.7323373  
131 CĐ ĐĐT 16C 0303161246 Su Thế Phát 30/05/1998   0933.332827  
132 CĐ ĐĐT 16C 0303161248 Nguyễn Thượng Phùng 17/11/1997   0966.508444  
133 CĐ ĐĐT 16C 0303161254 Nguyễn Đình Quốc 16/11/1997   0188.6699007  
134 CĐ ĐĐT 16C 0303161291 Phạm Huỳnh 08/07/1998   0937.239006  
135 CĐ ĐĐT 16G 0303161642 Trần Công Minh 25/08/1998   0962.521410  
136