LỊCH THAM QUAN PHÒNG TRUYỀN THỐNG, BẢO TÀNG DÀNH CHO TÂN HỌC SINH SINH VIÊN - KHÓA 2016

                                           

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN RƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

 

LỊCH THAM QUAN PHÒNG TRUYỀN THỐNG, BẢO TÀNG

DÀNH CHO TÂN HỌC SINH SINHVIÊN - KHÓA 2016

(Kèm theo Kế hoạch số:…….- KH/CĐKTCT-ĐTN ngày 10/10/2016 của Đoàn trường)

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

DẪN ĐOÀN

THỜI GIAN

LỚP

DẪN ĐOÀN

17/10/2016

7g00

CĐ CK 16B

 

14g00

CĐ CK 16A

 

18/10/2016

7g00

CĐ CK 16C

 

14g00

CĐ CK 16D

 

19/10/2016

7g00

CĐ CĐT 16B

 

14g00

CĐ CK 16E

 

20/10/2016

7g00

CĐ Ô TÔ 16C

 

14g00

CĐ CĐT 16A

 

22/10/2016

7g00

CĐ Ô TÔ 16D

 

14g00

CĐ Ô TÔ 16A

 

24/10/2016

7g00

CĐ Ô TÔ 16E

 

14g00

CĐ Ô TÔ 16B

 

25/10/2016

7g00

CĐ NL 16B

 

14g00

CĐ NL 16A

 

26/10/2016

7g00

CĐ Đ,ĐT 16C

 

14g00

CĐ ĐĐT 16A

 

27/10/2016

7g00

CĐ Đ,ĐT 16D

 

14g00

CĐ ĐĐT 16B

 

28/10/2016

7g00

CĐ Đ,ĐT 16E

 

14g00

CĐ ĐĐT 16F

 

29/10/2016

7g00

CĐ Đ,ĐT 16G

 

14g00

CĐ TĐ 16A

 

31/10/2016

7g00

CĐ TĐ 16B

 

14g00

CĐ ĐTTT 16A

 

01/11/2016

7g00

CĐ ĐTTT 16B

 

14g00

CĐ TH 16A

 

02/11/2016

7g00

CĐ TH 16C

 

14g00

CĐ TH 16B

 

03/11/2016

7g00

CĐ TH 16D

 

14g00

CĐ KT 16

 

04/11/2016

7g00

TC CKCT 16B

 

14g00

TC CKCT 16A

 

05/11/2016

7g00

TC SCCK 16

 

14g00

TC CKĐL 16A

 

07/11/2016

7g00

TC CKĐL 16B

 

14g00

TC ĐCN 16A

 

08/11/2016

7g00

TC ĐCN 16B

 

14g00

TC NL 16A

 

09/11/2016

7g00

TC NL 16B

 

14g00

TC ĐTCN 16A

 

10/11/2016

7g00

TC ĐTCN 16B

 

14g00

TC TH 16

 

11/11/2016

7g00

CĐN CGKL 16B

 

14g00

CĐN HÀN 16

CĐN CGKL 16A

 

12/11/2016

7g00

CĐN SCCK 16B

 

14g00

CĐN SCCK 16A

 

14/11/2016

7g00

CĐN KTML 16A

 

14g00

CĐN KTML 16B

 

15/11/2016

7g00

CĐN CK Ô TÔ 16A

 

14g00

CĐN CK Ô TÔ 16C

 

16/11/2016

7g00

CĐN CK Ô TÔ 16B

 

14g00

CĐN CK Ô TÔ 16D

 

17/11/2016

7g00

CĐN ĐCN 16C

 

14g00

CĐN ĐCN 16A

 

18/11/2016

7g00

CĐN ĐCN 16D

 

14g00

CĐN ĐCN 16B

 

19/11/2016

7g00

CĐN ĐTCN 16B

 

14g00

CĐN ĐCN 16E

 

21/11/2016

7g00

CĐN QTM 16B

 

14g00

CĐN ĐTCN 16A

 

22/11/2016

7g00

CĐN SCMT 16B

 

14g00

CĐN QTM 16A

 

23/11/2016

 

 

 

14g00

CĐN SCMT 16A

 

24/11/2016

 

 

 

14g00

CĐN KTDN 16

 

 

*Lưu ý:

- Lộ trình đi: Tập trung tại Sảnh B – Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng (đúng thời gian qui định) à Phòng Truyền thống àBảo tàng Hồ Chí Minhà Bảo tàng Tôn Đức Thắng à Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Sẽ có điều chỉnh theo sự phận công của BTC)

- Trên đây là lịch tham quan Phòng Truyền thống, Bảo tàngHồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, trường hợp Lớp có thay đổi thời gian tham quan do thời gian tham quan không phù hợp vui lòng liên hệ Văn Phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên (Phụ trách: Đ/c Nguyễn Văn Ân – UV BCH Đoàn Trường – SĐT: 016.280.790.13) để được sắp xếp thời gian tham quan mới.

                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                  BÍ THƯ

                                                                                                                  (đã kí)

                                                                                                              Lê Hiếu Để