Thông báo thu Đoàn, Hội phí năm học 2019 - 2020

Căn cứ Điều lệ của Hội Sinh Viên Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung). Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Chi đoàn, hội về việc thu đoàn phí, hội phí trong đoàn viên, hội viên như sau: