Thông báo thực hiện Tổng kết, triển khai công tác khen thưởng Tháng Thanh niên, năm 2024

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: 80-TB/CĐKTCT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

             

    

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện Tổng kết, triển khai công tác khen thưởng

Tháng Thanh niên, năm 2024

--------

Căn cứ Kế hoạch số 109-KH/TĐTN-BCNLĐ ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”;

Căn cứ Thông báo số 708-TB/TĐTN-VP ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2024;

Nhằm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên, năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện tổng kết Tháng Thanh niên, năm 2024:

Đề nghị các bộ phận phụ trách triển khai các nội dung trong Tháng Thanh niên, năm 2024 tiến hành rà soát, cập nhật hình ảnh hoạt động, biên tập tin bài, sản phẩm truyền thông về hoạt động do cá nhân, đơn vị phụ trách gửi về hộp thư: hoatdongphongtrao@caothang.edu.vn.

Thời hạn hoàn tất: 01/4/2024, lưu ý các nội dung thực hiện không đảm bảo tiến độ hoặc thiếu sót, không thực hiện,… sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể thực hiện chương trình trong Tháng Thanh niên.

2. Khen thưởng cấp thành: Bằng khen Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh:

- Đối tượng: các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bậc trong Tháng Thanh niên.

- Tiêu chuẩn:

+ Hoàn thành xuất sắc các nội dung do Ban Thường vụ Đoàn trường phân công trong tháng Thanh niên năm 2024.

+ Chủ động lập kế hoạch triển khai đến các thành viên trong Ban tổ chức.

+ Đảm bảo chế độ hội họp, báo cáo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Quy trình:

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên: Ban Chấp hành đoàn trường, Thành viên Ban Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2024 giới thiệu không quá 20 tập thể, cá nhân để triển khai hồ sơ khen thưởng theo mục 4.

- Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 09 giờ 00, ngày 01/4/2024 (Thứ 2)

3. Khen thưởng cấp trường, hình thức: Giấy khen của BCH Đoàn trường:

- Đối tượng: Tập thể, cá nhân có thành tích nổi bậc trong Tháng Thanh niên năm 2024, chưa được đề xuất khen thưởng cấp Thành.

- Tiêu chuẩn:

+ Hoàn thành tốt các nội dung do Ban tổ chức tháng Thanh niên phân công.

+ Tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức, tích cực tham gia hoạt động tháng Thanh niên năm 2024.

- Quy trình:

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên: Thành viên Ban tổ chức tháng Thanh niên giới thiệu tập thể, cá nhân phù hợp; Cá nhân Đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024 được phép tự đề xuất khen thưởng và nộp hồ sơ theo diện cá nhân như mục 4.

- Hạn nộp hồ sơ: chậm nhất 20 giờ 00, ngày 7/4/2024 (Chủ nhật).

4. Hồ sơ khen thưởng:

Nộp hồ sơ qua biểu mẫu: https://forms.gle/5m7KSoacavX9L86k6

Hoặc quét mã QR:

Thành phần hồ sơ:

Bản báo cáo thành tích tập thể hoặc cá nhân theo mẫu quy định.

Bản tóm tắc thành tích tập thể hoặc cá nhân theo quy định.

Các minh chứng đính kèm (nếu có).

Lưu ý: Đối với hồ sơ nộp về có nội dung báo cáo thành tích không phù hợp, sơ sài sẽ không được điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (do cán bộ phụ trách khen thưởng thẩm định). Thành tích chỉ được công nhận trong thời gian diễn ra các hoạt động, chương trình của Tháng Thanh niên (từ ngày 24/2/2024 đến ngày 31/3/2024)

5. Thời gian tổ chức khen thưởng:

Khen thưởng hội nghị tổng kết tháng Thanh niên cấp Trường sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2024 (Dự kiến).

Mọi chi tiết liên hệ Đ/c Nguyễn Trần Trọng Tuấn – Phó Bí thư đoàn trường, Điện thoại 0988861146, Email: nguyentrantrongtuan@caothang.edu.vn phụ trách công tác tiếp nhận, hỗ trợ và tổng hợp hồ sơ khen thưởng để xét duyệt, đảm bảo tiến độ khen thưởng của Ban thường vụ Thành Đoàn.

Trên đây là Thông báo thực hiện tổng kết, triển khai công tác khen thưởng tháng Thanh niên, năm 2024, đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

Đảng ủy – BGH (B/c);

BCH Đoàn-Hội (T/k);

Chi đoàn (T/h);

Lưu VPH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P.BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Trần Trọng Tuấn

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Mẫu khai thành tích Tháng Thanh niên 22.573 KB

Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật